Tarieven - Betalingsvoorwaarden

Hieronder staat een overzicht van alle betalingsvoorwaarden.

  1. De declaraties van fysiotherapeuten voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voorgenoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

  2. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

  3. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom of het restant daarvan met een minimum van € 40,00 alles exclusief omzetbelasting.